ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 • วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง
 • แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพกื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • รวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในกรทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
 • รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ ISO9001:2008 อย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่เข้าร่วมงาน

ติดต่อเรา

 2991/59-60 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

 โทร : 02-3760100-3 หรือ 085-4859782 ติดต่อฝ่ายบุคคล Fax: 02-3760110