รายละเอียดงาน

 • จัดหาข้อมูล และ วางแผนกิจกรรมด้านการตลาด
 • ดูแล วางแผน และดำเนินการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร, ส่งเสริมยอดขาย
 • ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 25-38 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถด้านการใช้ Facebook Ads, Google AdWords และการจัดการสื่อต่างๆใน Social Media จะพิจารณา  เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในงานการตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือ งานที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐาน และแนวความคิดด้านการตลาด มีความคิดริเริ่ม
 • สามารถในการจัดการงานอย่างเป็นระบบ, มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะ และความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกต่างๆ
 • บุคลิคภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์, ใช้ E-mail และโปรแกรม MS Office, Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และ สามารถแก้ไขัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อเรา

          2991/59-60 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทร : 02-3760100-3 ติดต่อฝ่ายบุคคล Fax: 02-3760110